Táto webová stránka používa cookies. Cookies môže byť použitý pre marketingové, štatistické účely a priespôsobenie služieb individuálnym potrebám užívateľom. Používaním súhlasíte s použitím súboru cookies.
Hlavná stránka Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajovSpoločnosť AUTOTRADE TRENČÍN, s.r.o., so sídlom Bratislavská 1979, 911 05 Trenčín, Slovenská republika; IČ 36 350 516, zapísaná pod 16347/R, oddiel Sro, Okresného súdu Trenčín, DIČ 2022108264 DIČ DPH SK2022108264 (ďalej aj „AT“ alebo „AUTOTRADE TRENČÍN“), prevádzkovateľ internetového obchodu

WWW.LACNEAUTOSUCIASTKY.SK, záväzne vyhlasuje, že:

všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za výslovne dôverné a nakladá s nimi v súlade s platnými ustanoveniami právnych predpisov pre oblasť ochrany osobných údajov.

Bezpečnosť a ochrana Vašich osobných údajov sú pre nás prioritou.

Tieto zásady spracovania osobných údajov obsahujú aj informácie pre Vás o tom, aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a akým spôsobom s nimi nakladáme a ako ich ďalej používame.

Ochrane Vašich osobných údajov venujeme zásadnú pozornosť.

 

I.  

Osobné údaje a ich spracovanie 1. Kategórie osobných údajov

Zhromažďujeme údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate.

  1. Ak u nás nakupujete, zhromažďujeme:

 1. Meno a kontaktné údaje: Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie;

 2. Dátum narodenia;

 3. Štát, región v rámci štátu;

 4. Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy: zakúpený tovar, objem zakúpeného tovaru, objem poskytnutých služieb;

  1. Ak ste u nás registrovaným členom, zhromažďujeme:

 1. Meno a kontaktné údaje: Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie;

 2. Dátum narodenia;

 3. Štát, región v rámci štátu;

 1. Dátum narodenia;

 2. Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy: zakúpený tovar, objem zakúpeného tovaru, objem poskytnutých služieb;

 3. Prihlasovacie údaje. Prihlasovacie mená a prihlasovacie heslá generované systémom. AT nemá prístup ku skutočne zadanému heslu.

  1. Ak od nás odoberáte marketingové a informačné správy, zhromažďujeme:

 1. Meno a kontaktné údaje: e-mailová adresa, meno a priezvisko, telefónne číslo;

 2. Štát. Región v štáte;

  1. U vyššie uvedených bodoch 1.1., 1.2. a 1.3. ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

 1. údaje z komunikácie medzi AUTOTRADE TRENČÍN a zákazníkom;

 2. IP adresu, údaje prehliadača, jazyk komunikácie;

  1. Ak u nás nakupujete alebo využívate naše služby autoservisu:

Kamerové záznamy.

 

 1. Účely spracovania osobných údajov

Poskytovanie služieb a zlepšovanie poskytovania služieb. Z dôvodu poskytovania našich služieb a súčasne k našej snahe tieto služby pre vás zlepšovať k vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje. Patria sem tieto:  1. Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných prostredníctvom našej webovej stránky www.lacneautosuciastky.sk alebo zákazníckej linky +421 911 557 565

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je nevyhnutnosť pre plnenie vzájomných práv a povinností plynúcich z kúpnej zmluvy, prípadne s plnením s tým súvisiacich práv a povinností.

  1. Zákaznícka podpora za účelom zaistenia zákazníckeho servisu a riešenia problémov v súvislosti s plnením kúpnej zmluvy.

Spracovávame Vaše osobné údaje na základe nevyhnutného plnenia zmluvných podmienok.  1. Upozornenie na dostupnosť tovaru.

V prípade, že požiadate o stráženie dostupnosti tovaru, spracujeme Vaše osobné údaje po udelení Vášho súhlasu.  1. Komunikácia.

Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s Vami. Týmto spôsobom Vás môžeme kontaktovať telefonicky, e-mailom, alebo v rámci užívateľskej aplikácie. Táto komunikácia môže byť za niektorým z nasledujúcich účelov, a to hlavne:

  1. Asistencia a pomoc s realizáciou objednávky;

  2. Asistencia a pomoc s dokončením objednávky;

  3. Spracovanie objednávky, doplnenie objednávky, storno objednávky a súvisiace;

  4. Spracovanie reklamácie, informovanie o vybavení reklamácie;

  5. Upozornenie na objednávku alebo nedokončenú objednávku;

  6. Oznámenie o aktuálnom stave objednávky;

  7. Upozornenia na aktiváciu, zachovanie alebo zrušenie zákazníckeho účtu;  1. Zlepšovanie poskytovaných služieb.

Údaje spracovávame za účelom zlepšovania nami poskytovaných služieb pre Vás. A taktiež za účelom dopĺňania služieb novými funkciami, a to na základe nášho záujmu, ktorý má základ v hospodárskej súťaži, ktorej sa AT zúčastňuje. Užívanie osobných údajov pre účely zlepšenia poskytovaných služieb využívame v ich anonymizovanej podobe.

  1. Ochrana, bezpečnosť a kamerové záznamy.

Údaje spracovávame z oprávneného záujmu spočívajúcom v ochrane a bezpečnosti prevádzkovaných systémov a našich zákazníkov a na presadzovanie vzájomných dohôd, a to na základe nášho oprávneného záujmu. V našej prevádzke sú inštalované kamerové systémy z dôvodu ochrany oprávnených záujmov a miesta, ktoré sú zabezpečené kamerovým systémom sú označené.

  1. Marketingové a obchodné ponuky.

Za účelom marketingu našim zákazníkom zasielame obchodné oznámenia, ktoré sa vzťahujú k našim produktom alebo k produktom, ktoré ste u nás v minulosti zakúpili. Informácie podľa predchádzajúcej vety je možné kedykoľvek z Vašej strany odmietnuť alebo odhlásiť, a to vo viditeľnom odkaze, ktorý sa Vám vždy doručí s obchodným oznámením. Ak odoberanie marketingových a obchodných oznámení odhlásite, nebudeme Vám ďalej tieto zasielať a Váš emailový kontakt pre tieto účely nebudeme ďalej využívať.

  1. Ak ste našim stálym zákazníkom a máte aktivovaný zákaznícky účet alebo ak u nás nakupujete bez uvedeného zákazníckeho účtu, spracovávame Vaše osobné údaje výhradne na základe Vášho súhlasu. Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracovaniu Vašich osobných údajov a túto nám oznámiť na kontaktné údaje podľa tohto dokumentu a my vo Vami namietanom rozsahu Vaše osobné údaje naďalej nebudeme spracovávať.

 

 1. Poskytovanie Vašich osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje poskytneme tretím osobám iba v prípade, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy alebo v rámci zákazníckeho účtu, a to výlučne na základe oprávneného záujmu, inak iba v takom prípade, ak ste s takýmto poskytnutím vyslovili vopred súhlas.

Tretie osoby, ktorým sú poskytované Vaše osobné údaje v rámci plnenia kúpnej zmluvy:

  1. poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb;

  2. bankám na základe Vašej objednávky a plnenia z kúpnej zmluvy;

  3. spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty;

  4. prepravcom s cieľom dodania Vami objednaného tovaru, (prípadne služieb) alebo riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy;

  5. našim zmluvným partnerom spravujúcim spracovanie dát;

  6. právnym zástupcom, súdom, v súvislosti napr. s vymáhaním pohľadávok alebo obdobných zákonných dôvodov; daňovým orgánom a pod. za účelom spracovania daňových dokladov, ostatným verejným orgánom na základe ich výzvy alebo plnenia našej zákonnej povinnosti;

 

 1. Zabezpečenie Vašich osobných údajov  1. Na našich spracovateľov osobných údajov v našom systéme požadujeme garanciu ich systémov v súlade s podmienkami GDPR.

  2. Prenos Vašich osobných údajov k nám je uskutočňovaný v zakódovanej podobe, ktorá používa kódovací systém SSL (secure socket layer).

  3. Našu webovú stránku zabezpečujeme pomocou technických zabezpečení a vnútorných opatrení, ktoré majú za cieľ zabrániť ich strate, zničeniu, prístupu neoprávnených osôb k týmto osobným údajom.

  4. Ak máte zákaznícky účet, tak prístup doň je možný iba zadaním Vášho užívateľského mena a hesla. Za účelom jeho ochrany ho nikomu neoznamujte, aby nedošlo k jeho zneužitiu. 1. Doba uchovávania Vašich osobných údajov  1. Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu, ktorá je nevyhnutná na zaistenie práv a povinností plynúcich z kúpnej zmluvy, čím sa rozumie doba od objednávky až po dobu 1 roka od konca záručnej lehoty (pre prípad riešenia možného sporu).

  2. Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame v prípade založenia Vášho zákazníckeho účtu po dobu trvania tohto účtu a ďalej po jeho zrušení po dobu, ktorá je nevyhnutná na zaistenie práv a povinností plynúcich z kúpnej zmluvy, čím sa rozumie doba od objednávky až po ukončenie záručnej lehoty.

  1. Po zákonom stanovenú dobu, ktorá je určená právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktorá je určená napr. lehotou archivácie v trvaní 10 rokov v prípade faktúr vystavených spoločnosťou a účtovných dokladov. Táto lehota počína dňom vystavenia takéhoto dokladu.

  2. Súhlas s marketingovými a obchodnými podmienkami je účinný do jeho odvolania, ak nie je takto určený, tak platí, že je platný po dobu 3 rokov.

  3. Kamerové záznamy z našej prevádzky a jej bezprostredného okolia sú uložené po dobu maximálne 90 dní odo dňa vzniku kamerového záznamu.

  4. Komunikácia je uložená po dobu 3 rokov.

  5. Ak nie je stanovené inak a obdobie spracovania osobných údajov nie je v tejto časti upravené, aplikuje sa doba stanovená právnymi predpismi SR pre oblasť ochrany a nakladania s osobnými údajmi. 1. Vaše práva ako zákazníka ako subjektu spracovania osobných údajov a jeho právaAk spracovávame Vaše osobné údaje, môžete:

 1. od nás kedykoľvek požadovať informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov;

 2. ak sa domnievate, že k spracovaniu Vašich osobných údajov dochádza v rozpore s ich ochranou a zákonnými podmienkami stanovenými pre oblasť ochrany osobných údajov, požiadať o vysvetlenie a požadovať odstránenie vzniknutého stavu, a to vrátane doplnení, úprav alebo likvidácie Vašich osobných údajov;

 3. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované. To neplatí v prípade tých osobných údajov, ktoré AT uchováva v zákonom stanovených povinnostiach alebo na ochranu svojich oprávnených záujmov. Taktiež dôjde k vymazaniu Vašich osobných údajov v prípadoch, kedy pominie dôvod ich uchovania alebo účel, pre ktorý sú uchovávané;

 4. pre uplatnenie Vašich práv z titulu ich nakladania našou spoločnosťou alebo akéhokoľvek Vášho práva s ochranou osobných údajov súvisiacou s našou spoločnosťou, kontaktujte poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorým je:

Vladimír Palák

Email: palak@autotrade-tn.sk

Tel.: +421 911 557 565

Adresa a doručovacia adresa:

AUTOTRADE TRENčíN, s.r.o., so sídlom Bratislavská 1979, 911 05 Trenčín, SR.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo žiadostí, ktoré sa týkajú týchto zásad, využite uvedené kontaktné údaje.

 1. V tejto veci sa môžete obrátiť taktiež na Úrad na ochranu osobných údajov.

7.   Webové stránky www.lacneautosuciastky.sk, súbory cookies, ich využitie a odmietnutieNaše stránky používajú tzv. cookies. Na našich stránkach nájdete viac informácií o týchto súboroch cookies.

Využívame ich hlavne na čo najlepšie prispôsobenie našich webových stránok požiadavkám zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov, na správnu funkciu nákupného košíka a pre dokončenie objednávky, v súvislosti s uložením Vášho hesla alebo prihlasovacích údajov.

Súbory cookies využívame pre analytické účely, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie našich webových stránok; DOPLNIŤ IT.

Na našich webových stránkach môžete odmietnuť súbory cookies, a to v nastaveniach použitia týchto súborov vo Vašom internetovom prehliadači. V týchto nastaveniach môžete tieto súbory obmedziť alebo úplne odmietnuť.8.   Účinnosť

Tieto zásady nadobúdajú účinnosti dňom 21.11.2018.AUTOTRADE TRENČÍN, s.r.o.,

so sídlom Bratislavská 1979, 911 05 Trenčín, Slovenská republika;

IČ 36 350 516,

DIČ 2022108264

DIČ DPH SK2022108264

zapísaná pod 16347/R, oddiel Sro, Okresného súdu Trenčín