Táto webová stránka používa cookies. Cookies môže byť použitý pre marketingové, štatistické účely a priespôsobenie služieb individuálnym potrebám užívateľom. Používaním súhlasíte s použitím súboru cookies.
Hlavná stránka Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

I.

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Predávajúci:

Kontaktné údaje predávajúceho:

Názov firmy AUTOTRADE TRENČÍN, s.r.o., so sídlom Bratislavská 1979, 911 05 Trenčín, Slovenská republika

IČ 36 350 516

zapísaná pod 16347/R, oddiel Sro, Okresného súdu Trenčín

DIČ: 2022108264, DIČ DPH: SK2022108264

Telefón: 0911 557 565

Email: info@lacneautosuciastky.sk

Číslo účtu predávajúceho pre bezhotovostné platby: SK79 0900 0000 0002 7375 7316

 

 1. Internetová stránka elektronického obchodu predávajúceho:

......................................................................................................

Telefón pre objednávky: 0911 557 565

Telefón pre reklamácie: 032 640 1291

Email objednávky: info@lacneautosuciastky.sk

Email reklamácie: reklamacie@lacneautosuciastky.sk

 

 

 

 

 1. Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59

911 01 Trenčín

Odbor výkonu dozoru a právny odbor:

Tel.: 00420 32 640 01 09

Fax: 00420 32 640 01 08

http: www.soi.sk

 

(ďalej aj „SOI“)

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že:

 1. kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP a podmienky v nich obsiahnuté sa budú vzťahovať:

 1. na všetky kúpne zmluvy, uzavreté internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej aj "kúpna zmluva") a

 2. na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

 1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 2. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 1. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

 

II.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci a predávajúci uzatvárajú kúpnu zmluvu na diaľku, a to spôsobmi ďalej určenými.

 2. Kúpna zmluva je záväzne uzavretá nasledujúcimi spôsobmi:

  1. akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu;

  2. vyplnením a odoslaním formulára na internetovej stránke predávajúceho;

  3. potvrdením telefonickej objednávky zo strany kupujúceho voči predávajúcemu uskutočnená telefonicky;

(všetky spôsoby ďalej aj ako "objednávka")

 1. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim sú nasledujúce spôsoby:

  1. e-mailové; alebo

  2. online - systémové (automatické); alebo

  3. telefonické

potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky".

Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdržíte v elektronickom systéme predávajúceho po odoslaní Vašej objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky, a to na základe Vašej žiadosti o tieto informácie, a o ktoré požiadate predávajúceho.

 1. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje:

  1. o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy;

  2. údaj o cene;

  3. údaj o dodacej lehote tovaru;

  4. údaj o mieste, kde má byť tovar dodaný;

  5. údaj o podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho,

  6. údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.)

  7. prípadné doplňujúce údaje, ako napríklad akosť akciového tovaru, alebo iný dôvod pre zľavnený tovar, viazanosť akcie na množstvo odobratého tovaru, minimálna hodnota nákupu, na základe ktorej je možné poskytnúť zľavu a podobne.

 2. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

III.

Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný:

  1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu;

  2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR;

  3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi, a to hlavne: návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad.

 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

IV.

Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný:

  1. prevziať objednaný tovar;

  2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru;

  3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho;

  4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby a pečiatkou, ak je tá dostupná.

 2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

V.

Kvalita tovaru, dodacie a platobné podmienky

 1. Tovar je predávaný podľa zverejnených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 3 pracovných dní odo dňa odoslania záväznej objednávky zo strany kupujúceho.

 3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 7,00 € (slovom „sedemeur“) za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

 4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

 5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

 6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 2 tohto článku týchto VOP. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

 7. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru má kupujúci povinnosť vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

 8. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote do 3 (slovom „troch“) dní odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 7 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 9. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom alebo v listinnej podobe. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

 10. Spôsoby úhrady kúpnej ceny (platba):

  1. v hotovosti pri prevzatí tovaru alebo

  2. prevodom na účet pred odoslaním tovaru.


 

VI.

Kúpna cena

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve. Ak nie je cena dohodnutá v kúpnej zmluvy, je určená podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 2. V kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na doručenie tovaru, ak to nie je výslovne na internetových stránkach predajcu uvedené.

 3. Formy úhrady kúpnej ceny:

  1. hotovostná platba v prevádzke predávajúceho alebo v prevádzke predávajúcim určenej;

  2. dobierkou v mieste dodania tovaru;

  3. dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové alebo doručovacie služby;

  4. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

 2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

 4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 5. Náklady spojené s prípadnou montážou alebo vynáškou, nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

 6. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob alebo po uvedenú dobu, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

VII.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.


 

VIII.

Reklamačný poriadok, zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

 1. Všetky záručné reklamácie, kde sa vada prejaví do 30 dní od prevzatia tovaru rieši predávajúci výmenou tovaru za nový kus. Pokiaľ tovar nie je v daný moment na sklade, bude kupujúcemu v najkratšom možnom termíne objednaný alebo bude kupujúcemu umožnený výber iného tovaru v rovnakej hodnote. Pre urýchlenie riešenia reklamácie výmenou za nový kus do 30 dní od zakúpenia, musí byť reklamovaný tovar vrátený kompletný (tzn. vrátane všetkého príslušenstva, manuálov, a pod..). Garancia výmeny sa nevzťahuje na mechanicky poškodený tovar.

 2. Predávajúci umožní kupujúcemu vrátenie nepoužitého tovaru podľa zákonom stanovenej lehoty 14 dní. Tovar však musí spĺňať nasledujúce kritériá:

  1. musí byť v originálnom obale, a

  2. musí byť nepoužívaný a

  3. musí byť kompletný.

 1. V prípade záujmu o vrátenie použitého tovaru môže predávajúci prijať takýto tovar za hodnotu zodpovedajúcu hodnote použitého tovaru, avšak k tomu musí výslovne takýto záujem kupujúcemu vyjadriť a súčasne určiť hodnotu, za ktorú má záujem použitý tovar od kupujúceho odkúpiť.

 2. Zákazník, ktorý nakupuje tovar v rámci svojej obchodnej činnosti a tento tovar nie je určený k ďalšiemu predaju, môže odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Využitie lehoty na vrátenie tovaru nie je možné pri výrobkoch, ktoré zákazník získal v reklamačnom konaní (výmena za nový kus).

 3. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. budú v prípade potreby poskytnuté predávajúcim na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

 4. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.

 5. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 6. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

 7. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 8. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

 9. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

 10. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na vlastné náklady a vyplní formulár (alebo presne špecifikuje vady tovaru) na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Zákazník má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

  1. doručenie vyplneného formulára (alebo písomnosti obsahujúce popis vady a identifikačné údaje kupujúceho) na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

  2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

 11. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

  1. doručenie vyplneného formulára (alebo písomnosti obsahujúce popis vady a identifikačné údaje kupujúceho) na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

  2. vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie,

 12. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).

 13. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u predávajúcim určenej osoby.

 14. V mieste určenom na uplatnenie a prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie.

 15. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

 16. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný:

  1. presne označiť vady tovaru a

  2. poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka.

  3. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 17. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ustanovenia § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie:

  1. Ihneď;

  2. v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania;

  3. v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania.

 18. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví:

  1. Ihneď;

  2. v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 19. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho spôsobom, ktorý bude dohodnutý medzi obomi zmluvnými stranami.

Odborné posúdenie tovaru a reklamácia

 1. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

 2. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 3. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 4. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

 5. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

  1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru;

  2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru;

  3. uplynutím záručnej doby tovaru;

  4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim;

  5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu;

  6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;

  7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR;

  8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami;

  9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením;

  10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci;

  11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 6. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. odovzdaním opraveného tovaru;

  2. výmenou tovaru;

  3. vrátením kúpnej ceny tovaru;

  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru;

  5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia;

  6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 7. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom E-mailu.

 8. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

 9. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 10. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

 11. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

 12. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

  1. predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

  2. predávajúci vadný tovar vymení.

 13. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

  1. výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

  2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

 14. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

 15. Pre účely reklamácie sa rozumie:

  1. za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu sa považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako tri krát;

  2. za väčší počet rôznych odstrániteľných vád sa považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne;

  3. za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 100 dní.

 16. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

 17. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.


 

IX.

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho a zo strany kupujúceho

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z nasledujúcich dôvodov:

  1. vypredanie zásob tovaru;

  2. nedostupnosť tovaru u výrobcu alebo dodávateľa;

  3. v prípade ak výrobca, dodávateľ alebo dovozca tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, prerušil výrobu;

  4. ak na strane výrobcu, dodávateľa alebo dovozcu tovaru došlo k tak závažným zmenám, ktoré znemožnili realizovať plnenie povinností predávajúceho z kúpnej zmluvy;

  5. vyššej moci;

  6. ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci v takomto prípade bude o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a vráti mu zaplatenú kúpnu cenu v lehote do 7 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

 

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru, a to bez udania dôvodu.

 2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje predávajúcemu skutočnosť, že si predávajúci voči nemu splnil svoje informačné povinnosti kladené na neho zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

 3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci uskutočniť:

  1. písomnou formou vo forme vyplneného formulára alebo vlastnou formou;

  2. emailom – na email uvedený predávajúcim pre vybavovanie reklamácií, ktorý je uvedený v záhlaví týchto VOP.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať:

  1. identifikáciu kupujúceho,

  2. dátum objednávky,

  3. špecifikáciu tovaru alebo číslo objednávky,

  4. spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.

  5. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a vo forme poistenej zásielky.

 1. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 7 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 2. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1,2% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho odmietnuť prevziať tovar, ktorý bol kupujúcim používaný alebo ho kupujúci vrátil inak poškodený alebo znehodnotený.

 3. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

 4. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú zo svojich povinností pre odstúpenie od zmluvy stanovenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

X.

 Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 • Ako kupujúci máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 • Od kúpnej zmluvy máte právo odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní, a to odo dňa prevzatia tovaru. V ostatných prípadoch:

  1. Ak sa tovary Vami objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene, tak lehota začína plynúť odo dňa prevzatia posledného tovaru z tejto objednávky.

  2. Ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, tak lehota začína plynúť od prevzatia posledného kusu.

 • Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás ako predávajúceho informujte o svojom rozhodnutí od tejto zmluvy jednoznačným prehlásením na našu:

  1. emailovú adresu, alebo

  2. doručovaciu adresu

uvedené kontakty sú v záhlaví týchto všeobecných obchodných podmienok.

 • K účelu odstúpenia od zmluvy môžete využiť náš formulár.

 • Lehota pre odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 • Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky uvedenej v záhlaví. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme emailom.

 • Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste do sídla našej spoločnosti na v záhlaví uvedenej adrese najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. V takom prípade sa lehota považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 • Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.


 

Následky odstúpenia od zmluvy

 • Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

 • Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 • Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 • Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.


 

XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

 3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu do dňa doručenia tovaru predávajúcemu v prípadoch odstúpenia od zmluvy.

 4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná primárne vo forme e-mailových správ.

 5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia právneho poriadku Slovenskej republiky, a to hlavne zákona č. 40ú1964 Zb., občianskeho zákonníka v jeho platnom a účinnom znení, zákona č. 22/2004 Zb., o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Zb. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Zb., v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Zb., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základy zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov kupujúceho a o zmene niektorých zákonov.

 6. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok stane neplatné alebo nevymáhateľné, budú aplikované ustanovenia príslušného právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré upravujú svojou povahou najbližšie právny vzťah vznikajúce z týchto všeobecných obchodných podmienok.

 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 8. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


 

V Trenčíne, dňa 11.01.2019.

 

AUTOTRADE TRENČÍN, s.r.o.,

so sídlom Bratislavská 1979, 911 05 Trenčín, Slovenská republika;

IČ 36 350 516, zapísaná pod 16347/R, oddiel Sro, Okresného súdu Trenčín.


 

Prílohy:

Príloha č. 1 Formulár pre odstúpenie od zmluvy

Príloha č. 2 Formulár pre reklamáciu tovaru alebo služby

Príloha č. 3 Poučenie spotrebiteľa

 

Príloha č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam: FORMULÁR k odstúpeniu od zmluvy pre zákazníka.

 

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Predávajúci:

AUTOTRADE TRENČÍN, s.r.o.

IČ: 36 350 516;

DIČ: 2022108264, DIČ DPH: SK2022108264

so sídlom: Bratislavská 1979, 911 05 Trenčín, Slovenská republika

zapísaná pod 16347/R, oddiel: Sro, Okresného súdu Trenčín

tel.:

e-mail:

 

Týmto vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na:

 

 1. TOVAR, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy (špecifikácia):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. SLUŽBU, ktorá je predmetom zmluvy o poskytnutí služby (špecifikácia):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dátum objednania tovaru spotrebiteľom: _______ Dátum prijatia tovaru spotrebiteľom: _________

Spôsob objednania tovaru: _____________________ Spôsob doručenia tovaru: ________________

Dôvod odstúpenia od zmluvy: ___________________/ bez udania dôvodu.

Číslo objednávky: ______________________________

 

Spotrebiteľ:

Meno a priezvisko: __________________________________________________________

Adresa: ____________________________________________________________________

E-mail/ tel.: _________________________________________________________________

 

Dátum: ___________________

Miesto:___________________

Vlastnoručný podpis spotrebiteľa: ____________________________

Nehodiace sa škrtnite.

.

Príloha č. 2 k Všeobecným obchodným podmienkam: Reklamačný formulár pre zákazníka.

 

R E K L A M Á C I A  T O V A R U

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, ak reklamujete u nás zakúpený tovar alebo službu)

 

Predávajúci:

AUTOTRADE TRENČÍN, s.r.o.

IČ: 36 350 516

DIČ: 2022108264, DIČ DPH: SK2022108264

so sídlom: Bratislavská 1979, 911 05 Trenčín, Slovenská republika

zapísaná pod 16347/R, oddiel: Sro, Okresného súdu Trenčín

tel.:

e-mail:

 

Informácia pre spotrebiteľa: nasledujúcu časť prosíme vyplňte.

 

Týmto REKLAMUJEM:

 1. TOVAR, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy (špecifikácia):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. SLUŽBU, ktorá je predmetom zmluvy o poskytnutí služby (špecifikácia):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dátum objednania tovaru spotrebiteľom:_______; dátum prijatia tovaru spotrebiteľom: ________; spôsob objednania tovaru: _____________________; spôsob doručenia tovaru: ______________.

 Číslo objednávky: ____ __________________

 

 Popis reklamácia a uvedenie vád výrobku alebo služby: (charakter vady, prípadne jej vznik; popis reklamácie) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Spotrebiteľ:

Meno a priezvisko: __________________________________________________________

Adresa: ____________________________________________________________________

E-mail/ tel.: _________________________________________________________________

Dátum vyplnenia reklamácie: ________________

Vlastnoručný podpis spotrebiteľa: ____________________________

1 Nehodiace sa škrtnite.

2 Nehodiace sa škrtnite.

 

Príloha č. 3 k Všeobecným obchodným podmienkam: POUČENIE SPOTREBITEĽA

 

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 • Ako kupujúci máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 • Od kúpnej zmluvy máte právo odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní, a to odo dňa prevzatia tovaru Vami alebo treťou osobou k tomu Vami oprávnenou. V ostatných prípadoch:

  1. Ak sa tovary Vami objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene, tak lehota začína plynúť odo dňa prevzatia posledného tovaru z tejto objednávky.

  2. Ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, tak lehota začína plynúť od prevzatia posledného kusu.

 
 • Ak ste u nás uzatvorili zmluvu o poskytnutí služieb, máte právo odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

 • Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás ako predávajúceho informujte o svojom rozhodnutí od tejto zmluvy ODSTÚPIŤ jednoznačným prehlásením na našu:

  1. emailovú adresu, alebo

  2. doručovaciu adresu (sídlo spoločnosti je doručovacia adresa)

kontaktné údaje predávajúceho:

AUTOTRADE TRENČÍN, s.r.o.

IČ: 36 350 516;

DIČ: 2022108264, DIČ DPH: SK2022108264

so sídlom: Bratislavská 1979, 911 05 Trenčín, Slovenská republika

zapísaná pod 16347/R, oddiel: Sro, Okresného súdu Trenčín

 

Tel.:

E-mail:

 • K účelu odstúpenia od zmluvy môžete využiť náš formulár (Príloha č. 1 VOP)

 • Lehota pre odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 • Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky uvedenej v záhlaví. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme emailom.

 • Spôsob vrátenia tovaru:

Poštou alebo osobne v sídle predávajúceho: Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste do sídla našej spoločnosti na v záhlaví uvedenej adrese najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. V takom prípade sa lehota považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 • Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

 1. Vrátime Vám platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, a to kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru.

 2. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

 3. Kúpnu cenu za tovar, ktorý spĺňa podmienky odstúpenia od zmluvy Vám bude uhradená do 14 dní odo dňa prijatia tovaru alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, a to podľa toho, čo nastane skôr.

 4. Úhrada Vašich platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 5. Pri uzatvorení kúpnej zmluvy (predmetom zmluvy je tovar): Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 6. Pri uzatvorení zmluvy o poskytnutí služieb: Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

 

Prečítajte si prosím naše Všeobecné obchodné podmienky.

 

V Trenčíne, dňa 11.01.2019.